تفاهم نامه تاسیس و اداره درمانگاه خیریه مسجد الهادی و مرکز مشاوره و مددکاری خیریه مسجد قائمیه در محله شهید هرندی