اعلام نیازمندی های موسسه برای اثاث کشی یه ساختمان جدید